تجارت پوشاک در ایران و پتانسیل‌ها و موانع سر راه آن

تجارت پوشاک در ایران و پتانسیل‌ها و موانع سر راه آن صنعت پوشاک یکی از صنایع پیشرو و محبوب در جهان است. تجارت پوشاک در ایران در طول تاریخ فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده‌است. اما آن‌چه مشهود است این است که آن‌جا که […]