الیاف طبیعی را بشناسیم!

شناخت الیاف و پارچه، به مفهومی گسترده اشاره دارد که از یک سو به تحلیل و درک ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی انواع پارچه‌ها می‌پردازد و از سوی دیگر، به توانایی فرد در تشخیص و ارزیابی کیفیت و ساختار هر نوع پارچه اشاره دارد. این علم […]