قوانین آکادمی ریفا

-بعد از خرید ورکشاپ به هیچ عنوان هزینه واریز شده عودت داده نخواهد شد. -هنرجویان حق هیچگونه پخش و فروش فیلم های ورکشاپ را ندارند. -فیلم ورکشاپ در اسپات پلیر پخش خواهد شد و هنرجویان تا دو ماه بعد از خریداری ورکشاپ اجازه دیدن فیلم […]