-بعد از خرید ورکشاپ به هیچ عنوان هزینه واریز شده عودت داده نخواهد شد.

-هنرجویان حق هیچگونه پخش و فروش فیلم های ورکشاپ را ندارند.

-فیلم ورکشاپ در اسپات پلیر پخش خواهد شد و هنرجویان تا دو ماه بعد از خریداری ورکشاپ اجازه دیدن فیلم را دارند(پس از 2 ماه فیلم بصورت خودکار از روی اسپات پلیر حذف خواهد شد.)

-هنرجویان میتوانند از طریق تلگرام موسسه سوالات مربوط به ورکشاپ را به مدت 2 ماه برطرف نمایند.

Leave a Comment